Pojęcia prawne związane z rynkiem nieruchomości

Dzierżawa - odpłatne oddanie nieruchomości do używania i pobierania pożytków na pewien czas.


Darowizna - umowa na podstawie której można przenieść własność zarówno odrębnej nieruchomości jak i lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego.


Księga wieczysta - urzędowe rejestry prowadzone w celu ujawnienia stanu prawnego danej nieruchomości. Podstawową jej funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.


Hipoteka - obciążenie prawne, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem hipoteki jest najczęściej konkretna, oznaczona nieruchomość.


Kataster nieruchomości - ewidencja gruntów i budynków. Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi nieruchomościami. Ewidencja ta obejmuje: położenie, rodzaj użytków - w przypadku gruntów; położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne. Ewidencja nie obejmuje budynków: położonych na gruntach, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, położonych na terenach zamkniętych o charakterze zastrzeżonym, określone przez właściwych ministrów. Organem prowadzącym kataster jest Główny Geodeta Kraju.


Licencja zawodowa pośrednika - może ją uzyskać osoba fizyczna, która złożyła wniosek w regionalnym stowarzyszeniu, adresowany do właściwego ministerstwa. Warunki, które musi spełniać osoba fizyczna ubiegająca się o nadanie licencji:

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

nie była karana za przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód

posiada wyższe wykształcenie kierunkowe lub ukończyła studia podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami

odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Mienie - własność, np. Skarbu Państwa - Mienie Państwowe, Gminy - Mienie Komunalne, Mienie Osobiste - mienie wyłącznie osób fizycznych przeznaczone do konsumpcji, mające charakter osobisty, Mienie Prywatne - własność wszystkich osób prawnych


Najem - umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas określony lub nieokreślony, a najemca zobowiązuje się zapłacić czynsz


Notariusz - sporządza akt notarialny, co jest konieczne do przeniesienia praw własności przy obrocie nieruchomościami. Działa na podstawie Prawa o notariacie i prowadzi odrębne biuro.


Osoba fizyczna - każda osoba od momentu urodzenia, która posiada zdolność prawną.

Osoba prawna - powstaje na podstawie ustawy lub bezpośrednio przepisu, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych np. Skarb Państwa, Gmina, Powiat, Województwo, przedsiębiorstwa państwowe, Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia, Partie polityczne, Spółki, Kościół


Pośrednik - pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynku nieruchomości między decydentami - np. kupującym i sprzedającym nieruchomość. Ma za zadanie dostarczyć im wszystkie, potrzebne informacje przed podjęciem decyzji oraz pomóc w przeprowadzeniu wszystkich formalności aż do przeniesienia praw (własności). Aby wykonywać ten zawód nie jest konieczne posiadanie licencji zawodowej.


Podatek - koszty związane z nabyciem i posiadaniem nieruchomości. Można wyróżnić podatki: od spadków i darowizn, nieruchomości, od umów kupna - sprzedaży.


Polska Federacja Rynku Nieruchomości - skupia istniejące stowarzyszenia regionalne pośredników, zapewniając im całkowitą autonomię i niezależność. Jednym z zadań jest opracowanie jednolitego kodeksu etyki zawodowej, koordynowanie funkcjonowania systemu licencyjnego oraz wszelkie działania na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości, w tym zawodu pośrednika. Zadania te realizowane są poprzez: dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.


Prawa rzeczowe - własność, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe i osobne, zastaw, hipoteka, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu.


Prawa wierzytelności - najem, dzierżawa, lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelności z weksla lub czeku, wierzytelności z tytułu udziału w spółce z o.o. lub s.a.


Rzeczoznawca - szacuje wartość nieruchomości kierując się przepisami zawartymi w Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz regulacjami zawartymi w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.


Przetarg - procedura zbywania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowany przez starostę lub odpowiednio: zarząd gminy, powiatu, województwa


Prawo pierwokupu - szczególne uprawnienie polegające na przyznaniu określonemu przez ustawę lub umowę podmiotowi pierwszeństwa w nabyciu oznaczonej rzeczy w sytuacji, gdyby właściciel tej rzeczy dokonywał jej sprzedaży


Użytkowanie wieczyste - forma długotrwałego korzystania przez obywateli z gruntu stanowiącego własność państwa lub gminy


Zarządca - osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Zarządza nieruchomością, a także kieruje sprawami majątkowymi właściciela związanymi z daną nieruchomością.